ARIAS

Opis gesla: 
ARNULFO; 1901-PANAMSKI PREDSEDNIK
Ostali opisi